Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
a. Just-earrings; Statutair Stay Fabulous
Vestigingsadres: Golstraat 24, 7411 BP Deventer;
b. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Just-earrings een koopovereenkomst sluit;
c. Artikel(en): door Just-earrings op haar website aangeboden en door de Klant bestelde goederen;
d. Bestelling: de Artikelen die via de webshop van Just-earrings door de Klant zijn besteld.
e. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Just-earrings en de Klant, strekkende tot levering door Just-earrings van de door de Klant via www.just-earrings.com tegen betaling bestelde producten.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen die worden gedaan en Overeenkomsten die worden gesloten via de webshop van just-earrings (www.just-earrings.com).
2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De overige voorwaarden blijven volledig van toepassing.

Artikel 3 Artikelen
1. Just-earrings probeert zoveel mogelijk gebruik te van hoogwaardige materialen. De kwaliteit van deze Artikelen en de levensduur daarvan, wordt beïnvloed door factoren als (o.a.) zuurgraad van de huid, contact met water, stoten, contact met cosmetica, natuurlijke slijtage en verkeerd gebruik van de oorbellen.
2. Indien een Artikel kapot of teniet gaat als gevolg van een van de in lid 1 genoemde factoren, zulks ter beoordeling van Just-earrings, geeft dit de Klant nimmer recht op restitutie van de koopsom of levering door Just-earrings van een ander Artikel.

Artikel 4 Prijzen
1. De op de website van Just-earrings vermelde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders wordt vermeld.
2. De op de website van Just-earrings vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer en/of typefouten.
3. De verzendkosten zijn afhankelijk van de wijze waarop de Bestelling wordt verstuurd en worden aan de Klant in rekening gebracht. De verzendkosten bedragen € 2,50 indien de Bestelling per envelop kan worden verzonden en € 4,95 indien gebruik wordt gemaakt van PostNL Track & Trace. Verzendingen binnen Nederland zijn gratis vanaf € 25,-. Voor de overige landen vanaf € 35,-. De verzendkosten zijn gebaseerd op de zendingen die door de brievenbus passen en op basis van de huidige PostNL verzendtarieven.

Artikel 5 Betaling
1. Betalingen aan Just-earrings verlopen via de betaalprovider Mollie.
2. Een Bestelling kan ter keuze van de klant op de volgende manieren worden betaald:
betaling via iDEAL, Credit Card, Bancontact, Achteraf betalen, Betalen bij Afhalen.

Artikel 6 Levering
1. Na ontvangst van de Bestelling en ontvangst van volledige betaling, inclusief de verzendkosten, daarvan, verzendt Just-earrings de Bestelling aan het door de Klant opgegeven leveringsadres.
2. Just-earrings streeft ernaar de Bestelling binnen twee of drie werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden aan de Klant. Deze leveringstermijn is niet te beschouwen als fatale termijn.
3. Overschrijding van de door Just-earrings opgegeven leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nimmer het recht op annulering van de Bestelling, schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting.
4. Bij overschrijding van de geschatte leveringstermijn met ten minste dertig (30) werkdagen, heeft de Klant het recht de Bestelling kosteloos te annuleren. Hiertoe dient de Klant Just-earrings schriftelijk of per e-mail te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen dertig (30) werkdagen nadat de kennisgeving door Just-earrings is ontvangen aan de Klant terugbetaald door middel van bijschrijving van het door de Klant betaalde bedrag op het door hem opgegeven bankrekeningnummer.
5. Het eigendom en het risico van de Artikelen gaat over op de Klant op het moment dat de Artikelen op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 7 Retour
1. Indien een door de Klant besteld en door Just-earrings geleverd Artikel niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, maar geen gebreken vertoond, is de klant gerechtigd het Artikel aan Just-earrings te retourneren, mits aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de Klant dient uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van het artikel, via e-mail of via het formulier voor ontbinding/herroeping, aan Just-earrings mede te delen, zonder opgave van reden, dat het Artikel wordt geretourneerd;
b. de verzendkosten van het retour te zenden Artikel komen voor rekening van de Klant. Het Artikel dient te worden geretourneerd in de originele en niet beschadigde verpakking, dan wel in een verpakking van gelijkwaardige kwaliteit.
c. het geretourneerde Artikel dient bij retourontvangst door Just-earrings in dezelfde staat te verkeren als de staat waarin het verkeerde toen het door Just-earrings aan de Klant werd verzonden en mag niet zijn gedragen of gebruikt.
d. een retourzending dient door Just-earrings te zijn ontvangen binnen 14 dagen nadat de Bestelling bij de Klant is afgeleverd.
2. Just-earrings is gerechtigd een retour gezonden Artikel te weigeren indien het Artikel beschadigd is of indien niet is voldaan aan een of meerdere van de in lid 1 genoemde voorwaarden.
3. Afgeprijsde Artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
4. Na correcte retourontvangst van een Artikel betaalt Just-earrings het door de Klant betaalde bedrag, binnen 14 dagen, aan deze terug door middel van bijschrijving van het verschuldigde bedrag. Bij gehele annulering van de Bestelling inclusief verzendkosten. Bij gedeeltelijke annulering van de Bestelling exclusief verzendkosten. Het bedrag wordt op het door de klant opgegeven bankrekeningnummer terugbetaald.
5. Blijkt bij controle na retourontvangst het Artikel beschadigd te zijn, dan is Just-earrings gerechtigd de waardevermindering in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag. De restwaarde zal binnen 14 dagen op de door de klant opgegeven bankrekeningnummer worden terugbetaald.

Artikel 8 Reclame en garanties
1. De Klant heeft de verplichting om bij aflevering van de Bestelling te onderzoeken of de Artikelen aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Klant Just-earrings daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
2. Iedere aanspraak van de Klant ter zake de door Just-earrings geleverde Artikelen vervalt bovendien indien:
a. de Artikelen niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Just-earrings;
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Artikelen;
c. Just-earrings niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
d. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
3. Indien is aangetoond dat een Artikel niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Just-earrings de keuze hetzij het desbetreffende Artikel tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door een nieuw Artikel, dan wel de factuurwaarde van het Artikel te restitueren. Op een dergelijke nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
4. Indien de Klant een Artikel wegens een daaraan geconstateerd gebrek, al dan niet op verzoek van Just-earrings, retourneert, zijn de bepalingen als vermeld in artikel 7 lid 1 sub c en d van overeenkomstige toepassing. De verzendkosten dienen door de Klant te worden voorgeschoten. Bij gebleken juistheid van de klacht van de Klant worden de verzendkosten door Just-earrings vergoed.

Artikel 9 Gebruik website
1. De website www.just-earrings.com kan hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden worden onderhouden. Just-earrings heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
2. Just-earrings draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website www.just-earrings.com, die door derden zijn uitgegeven.

Artikel 10 Privacy/verwerking van Persoonsgegevens
1. Just-earrings verwerkt persoonsgegevens van de Klant in het kader van de volgende doeleinden:
- de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;
- het in contact kunnen treden met de Klant;
2. Just-earrings zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens van de Klant te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
3. Op het domein www.just-earrings.com wordt standaard door Mijnwebwinkel het SSL-certificaat toegepast.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Indien een ondeugdelijke of gebrekkige levering heeft plaatsgevonden, heeft Just-earrings geen andere verplichtingen jegens de klant dan die welke in Artikel 8 zijn genoemd. De aansprakelijkheid van Just-earrings is derhalve beperkt tot de verplichting een ondeugdelijk of gebrekkig Artikel te vervangen, te herstellen, dan wel de met het betreffende Artikel gemoeide koopprijs terug te betalen aan de klant.
2. Door te handelen Overeenkomstig het in lid 1 bepaalde, heeft Just-earrings aan de op haar krachtens de Overeenkomst rustende verplichtingen voldaan. Just-earrings is nimmer gehouden tot het vergoeden van meer of andere schade aan de Klant, waaronder begrepen gevolgschade van welke aard dan ook.
3. Het voorgaande laat onverlet de aansprakelijkheid van Just-earrings indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
4. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website van Just-earrings en/of in een door Just-earrings verzonden bevestigingsmail binden Just-earrings niet en leiden nimmer tot aansprakelijkheid zijdens Just-earrings.

Artikel 12 Overmacht
1. Indien Just-earrings als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Just-earrings gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de Klant jegens Just-earrings enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan twee (2) maanden geduurd heeft, is zowel de Klant als Just-earrings gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Artikel 13 Berichten aan Just-earrings
1. Indien de Klant krachtens deze algemene voorwaarden de mogelijkheid of de verplichting heeft om Just-earrings per e-mail te berichten, dient de Klant zijn berichten te verzenden aan het e-mailadres info@just-earrings.com.
2. Indien de Klant een bericht per gewone post aan Just-earrings wil versturen dient hij dit bericht te versturen aan het adres waar Just-earrings blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is gevestigd.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 just-earrings | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel